Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rajd Rowerowy

Rajd został zorganizowany na trasie Pisz - Babrosty - Łupki - plaża miejska. Wzięło w nim udział aż 84 osoby.
W trakcie rajdu zorganiizowane zostały dwie przerwy regeneracyjne. Postój wraz z poczęstunkiem w Babrostach zorganizował Sołtys Pan Jerzy
Kołakowski, a w Łupkach Sołtys - Pani Natalia Kowalewska
Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem połączonym na plaży miejskiej.
Organizatorzy:
Gmina Pisz, Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2
Współorganizatorzy:
Sołtys Babrost p. Jerzy Kołakowski
Sołys Łupek p. Natalia Kowalewska

 

Regulamin V edycji wielopokoleniowego rajdu

„ŻYJ ZDROWO – ROWEROWO”

I. Cel rajdu

 1. Popularyzacja turystyki rowerowej oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Pisz
  i turystów,
 2. Promocja aktywnego trybu życia,
 3. Udostępnianie sprzętu sportowego dla mieszkańców gminy Pisz i turystów,
 4. Promocja lokalnych walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru Gminy Pisz,
 5. Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych.

II. Organizatorzy

Gmina Pisz, Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2

Współorganizatorzy:

Sołtys Babrost  p. Jerzy Kołakowski

Sołys Łupek p. Natalia Kowalewska

III. Termin i miejsce rajdu

Termin: niedziela – 28.06.2015 r.

IV. Harmonogram rajdu

godz. 13:30

Zbiórka uczestników rajdu przed biurem M-GOSiR Pisz przy ul. Mickiewicza 2 w Piszu, przeszkolenie w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze i omówienie regulaminu rajdu rowerowego, przygotowanie się do jazdy.

godz. 14:00

Start rajdu. Wyruszamy spod biura M-GOSiR Pisz, kierujemy się ulicą Mickiewicza na
ul. Klementowskiego,  następnie skręcamy w lewo w stronę pływalni i kierujemy się na Osiedle Wschód.

godz. 14:10

Z Osiedla Wschód polnymi drogami zmierzamy w kierunku Babrost.

godz. 15:00

Dojeżdżamy do wsi Babrosty, tutaj na placu zabaw robimy krótką przerwę na regenerację sił. Poczęstunek zostanie przygotowany przez Sołtysa Babrost p. Jerzego Kołakowskiego oraz mieszkańców wsi. Kierujemy się następnie w dalszym ciągu terenową trudną trasą na północ do Łupek.

godz. 16:00

W Łupkach robimy kolejną pauzę. Sołtys Łupek p. Natalia Kowalewska zadba o przygotowanie poczęstunku regenerującego, po którym wyruszymy w kierunku plaży miejskiej.

godz. 16:30

Po dojechaniu do plaży wspólnie posilimy się przy ognisku i tam zakończymy rajd robiąc pamiątkowe zdjęcie.

 

Długość trasy: ok. 16 km

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w rajdzie jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.
 2. Uczestnikiem rajdu rowerowego może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala na udział.
 3. W rajdzie mogą brać udział:

– osoby niepełnoletnie w wieku do 12 lat pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna

– osoby niepełnoletnie od 13 lat mogą brać udział w rajdzie rowerowym pod warunkiem, iż rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na ich udział w rajdzie. Wzór zgody, jest załącznikiem do regulaminu.

 1. Uczestnicy rajdu zobligowani są do obowiązkowego podporządkowania się kierownictwu rajdu.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie  do biura M-GOSiR wypełnionej karty zgłoszenia/zgody do 28.06.2015 r. (karta zgłoszenia/zgoda jest załącznikiem do regulaminu) oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Kartę zgłoszenia można wysłać pocztą lub zostawić osobiście w biurze M-GOSiR Pisz (ul. Mickiewicza 2, Pisz) lub wysłać e-mailem na adres: mgosirpisz@wp.pl.
 3. Przy zapisie należy podać niezbędne dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, wiek oraz pisemną zgodę rodziców lub osób prawnych - w przypadku osób niepełnoletnich).

 

V. Obowiązki uczestnika rajdu

 1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy
  i umiejętności dotyczących poruszania się rowerem po drogach.
 3. Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym głównie trasami terenowymi. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.
 4. Jazda powinna odbywać się w szyku, każdy uczestnik dostosowuje swoją prędkość do umiejętności oraz warunków panujących na drodze.
 5. Każdy manewr na drodze musi być odpowiednio zasygnalizowany oraz przeprowadzony z upewnieniem
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania.
 6. Postoje należy organizować poza jezdnią w taki sposób, aby nie tarasować drogi innym uczestnikom.
 7. Uczestnicy rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się
  w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom rajdu.
 8. Wszyscy uczestnicy są proszeni o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę
  o środowisko naturalne.

VI. Obowiązki organizatora

 1. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe
  i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.
 2. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
 3. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie imprezy.
 4. Organizatorzy zapewniają posiłki podczas rajdu dla zgłoszonych osób.
 5. Organizatorzy umożliwią nieodpłatne wypożyczenie sprzętu sportowego tj. roweru dla pierwszych 20 osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w rajdzie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 2. Zaleca się, aby uczestnik rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie rowerowe oraz w ubranie dostosowane do aury pogodowej.
 3. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
  z przebiegu rajdu.
 4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystywane przez organizatora.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
 7. Udział w rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 8. Każdy uczestnik imprezy wypełniając i podpisując listę, kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów rajdu (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U.
  z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Zgoda opiekunów prawnych na udział osób niepełnoletnich w imprezie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 21 cze 2015 11:54
Data opublikowania: niedziela, 21 cze 2015 11:57
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1714 razy